img

כרטיס הביקור הדיגיטלי שלכם מחכה במרחק קליק אחד

מתחילים >
תל אביב, IL
temperature icon 32°

web2infoתנאי השימוש

תנאי השימוש

כללי

גולש יקר, אנא קרא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהלן בעיון לפני גלישה ושימוש באתר זה (להלן:  "האתר") מטרתם, להבהיר לך את תנאי השימוש והמדיניות הנהוגה באתר לרבות לתאר אופן השימוש של מפעילי האתר במידע, איסופו ושימושיו.

בעצם הגלישה באתר, או השימוש בו, הגולש מאשר שקרא והבין את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות והוא מסכים להם, ללא תנאי או סייג, ומובהר כי אלו יחולו עליו ויחייבו אותו. אם הגולש אינו מעוניין כי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות יחולו עליו, אזי הוא אינו רשאי לגלוש באתר.

האמור בתנאי שימוש ומדיניות פרטיות זו מתייחס לנשים וגברים כאחד והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

באתר יוכל הגולש למצוא תכנים בנושאים שונים לרבות כלכליים, משפטיים, רפואיים ואחרים. מקורם של חלק מהתכנים במערכת האתר ואילו חלקם האחר מסופק, מנוהל ומופעל על ידי צדדים שלישיים. אם ברצון הגולש להשתמש בתכנים אלו עליו לבדוק אותם ולאמתם, אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת והם אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי עם בעלי מקצוע מוסמכים מקום בו התייעצות כאמור נדרשת. השימוש באתר זה הינו על אחריות הגולש בלבד.

האתר ובכלל זה כל המוצג בו ניתנים לשימוש כמות שהם ("AS IS") ללא אחריות מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת על ידי מפעילי האתר. על אף שנעשה מאמץ להבטיח את איכותו ודיוקו של התוכן המוצג באתר, יתכן כי נפלו בו טעויות או חוסר דיוקים. מובהר כי לא ניתן להתאים את האתר ו/או התכנים לצרכיו של כל אדם ואדם ועל כן לא תהיה לגולש ו/או למי מטעמו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בגין תכונות האתר והתכנים המוצגים בו, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לציפיות ודרישות הגולש, היותם מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין אנו מתחייבים כי האתר נקי מפגמים ו/או שגיאות, וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים ואין אנו אחראים להפרה של זכויות צדדים שלישיים. כמו כן אין אנו מתחייבים שהאתר לא יופרע, יתקיים בבטחה, ללא טעויות ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית.

השימוש באתר

הגולש רשאי להשתמש באתר, בתכניו ובשירותים הפועלים בו, בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש באתר, בתכניו ובשירותיו באופן אחר, אלא אם כן קיבל הגולש את הסכמתם המפורשת של מפעילי האתר לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל שתינתן), כמו כן:

 • הגולש אינו רשאי להשתמש באתר למטרות מסחריות, אלא ניתן אישור פורש על יד מפעילי האתר.
 • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מהאתר, לכל מטרה אחרת;
 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots כדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים או מידע מהאתר;
 • אין להציג או להטמיע תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה;
 • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים או מידע;
 • אין לקשר לאתר ולתכנים מכל מקור המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק;
 • האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים שמקורם באתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים בכל דרך אחרת, וכן לא יישאו באחריות לכל מוצר ו/או שירות המוצגים לציבור דרך קישורים כאמור (וכהגדרתם להלן) ובהתאם לא יהיו צד לכל התקשרות בקשר עם מוצר ו/או שירות כאמור, לרבות לעניין רכישתם ו/או מכירתם ו/או אספקתם ו/או הצעתם למכירה לגולשים. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את האיגוד בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

קישורים והפניות באתר

יתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים ("קישורים"). עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והאתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו לא ישאו בכל אחריות בקשר לכך. תוכן האתר ו/או הקישורים עשויים להוביל להצעות לביצוע רכישה של מוצר ו/או שירות, כאשר האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות בגין מוצר ו/או שירות כאמור ואינם צד לכל התקשרות בינך לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים, והתקשרות כאמור תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותך ו/או באחריותם בלבד, ולאתר ו/או למפעיליו לא תהא כל אחריות ו/או מחוייבות בקשר עם התקשרות בקשר עם המוצר ו/או שירות כאמור. האתר ו/או מפעיליו רשאים להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתם המוחלט. אנו ממליצים לך לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם קישורים.

מבלי לגרוע מן האמור, האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים ו/או עקב רכישה (או הצעה לרכישה) של המוצרים ו/או השירותים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישורים הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

 

דיוור והודעות

עם אישור קבלת ניוזלטר ו/או דיוורים אחרים, יחשב הגולש כמי שמעוניין לקבל הודעות, עדכונים ודברי פרסומת (להלן:"התכנים") מצד האתר ו/או מפרסמים אחרים באתר. התכנים ימסרו בדיוור ישיר באמצעים השונים לרבות אך לא רק, הודעות דואר אלקטרוני, הודעות SMS, MMS, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי עכשווית או עתידית. הגולש מסכים ומאשר כי ידוע לו כלל הפרטים שנמסרו על ידו ישמשו את האתר ו/או מי מטעמו, לרבות את המפרסמים האחרים, לצורך דיוור התכנים אל המשתמש.

בנוסף לאמור לעיל, גולשים אשר ימסרו פרטיהם למוקד שירות הלקוחות של האתר או לאחד מנציגיו או ימלאו את פרטיהם בהודעה או בלינק שישלחו, ויאשרו קבלת תכנים, יהיו זכאים לקבל עדכונים לפי תכנית זו. עדכונים כאמור יכול שימסרו באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הודעות טקסט (ככל שאלו נמסרו על ידי הגולש).

לגולש תהא נתונה כל העת אפשרות להסיר עצמו מרשימת הדיוור, מכל סיבה שהיא, כמפורט על גבי כל הודעת דיוור או ע"י שליחת מייל לכתובת ‫hello@gofmans.co.il תחת הכותרת "בקשת הסרה מרשימת דיוור" ובתוכן ההודעה לציין את פרטי ההתקשרות שנמסרו במסגרת ההרשמה לשירות הדיוור. לחילופין יכול הגולש למחוק את עצמו בלחיצה על כפתור "הסר" הנמצא בכל דיוור. יובהר כי היעדר המילה "פרסומת" ו/או "פרסומות" מכותרות הדיוורים באמצעי התקשורת השונים לא תהווה עילה לתביעה במסגרת חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח – 2008. לגולש לא תהא כל טענה כלפי האתר, מפעיליו ו/או מי מטעמם ו/או מפרסמים אחרים באתר, בקשר לקבלת דיוורים כאמור. האתר ו/או מפעיליו אינם אחראיים ביחס למשלוח דיוורים על ידי מפרסמים אחרים ולא ישאו באחריות נזיקית העלולה להיגרם מכך. יודגש כי הגולש אינו חייב למסור פרטים כלשהם לאתר ו/או מפעיליו ומסירתם תיעשה בהתאם לרצון המשתמש בלבד.

 מאגר מידע 

במסגרת השימוש בתכנים שונים באתר, יתכן ויתבקש הגולש לספק פרטים אישיים כגון שם, כתובת ודואר אלקטרוני. הגולש מצהיר כי ידוע לו כי עם הקלדת פרטיו כאמור, הוא נותן את הסכמתו להיכלל במאגר המידע שמנהל האתר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 אשר מטרתו דיוור ישיר ומסירה לצדדים שלישיים (שירותי דיוור ישיר). יובהר כי לא חלה על הגולש חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונו ובהסכמתו. הגולש זכאי לדרוש בכתב, להימחק ממאגר המידע ע"י שליחת מייל לכתובת ‫hello@gofmans.co.il תחת הכותרת "בקשת הסרה ממאגר המידע", אולם יובהר כי יתכן ושירותים מסוימים באתר לא יהיו זמינים לגולש אשר לא העביר מידע.

 חוק הגנת הפרטיות

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי, בעצמו או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, לעיין במידע המוחזק לגביו במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

כמו כן, הגולש רשאי לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. האתר ימחק במקרה זה מידע הדרוש לו לצורך פנייה בהצעות מסחריות אולם מידע הדרוש לאתר לשם ניהול עסקיו (לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצע הגולש באתר) יוסיף להישמר על ידי האתר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אל הגולש.

 עוגיות – Cookies

האתר עושה ו/או יעשה שימוש ב"עוגיות" (Cookies) לשם פעילותו, לרבות לצורך איסוף המידע לגבי השימוש של הגולשים באתר, בדיקת זהות משתמשים בשירות או מידע באתר, על מנת לאפשר לגולש שימוש נוח וקל יותר באתר, על מנת לנתח ולהתאים באופן ייחודי את האתר לצרכי והעדפות הגולש ולשם פעילות אבטחת מידע.

עוגיות הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי שרתי האתר באמצעות הדפדפן על הכונן הקשיח של המחשב בו הגולש משתמש. העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה את הגולש באופן אישי אולם הן כוללות מידע ובו נתונים על פעילותו באתר במגוון היבטים רחב. הגולש רשאי לבחור, באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הוא משתמש, לסרב לקבל ולשמור עוגיות אלה. השימוש בעוגיות מאפשר לאתר לספק לגולש שירות מהיר ויעיל וכן מאפשר איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, ויחסוך מהגולש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל פעם, בעתיד.

האתר משתמש בעוגיות גם כדי לייצר רשימות "רימרקטינג" (Remarketing). באמצעות רשימות הרימרקטינג עשויים גולשים באתר לצפות בכתבות תוכן, עמודי נחיתה ובאנרים שיווקיים מותאמים באתרים של צדדים שלישיים.

 שימוש במידע

במהלך שימוש הגולש באתר יתכן וייאסף מידע אודותיו, הרגלי גלישתו באתר, שירותים ומוצרים שנרכשו על ידו באתר, פרסומות ונושאי עניין שלו, עמודי מידע בהם ביקר, רישום לשירותים מיוחדים המצריכים רישום, אמצעי התשלום בהם עשה שימוש ועוד (להלן: "המידע"). בעצם גלישתו באתר הגולש מסכים לאיסוף המידע בכפוף להוראות כל דין. מערכת האתר שומרת מקצת מן המידע במאגריה ועושה בו שימוש בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ו/או לפי הוראות כל דין, הכל לצורך שימוש הגולש בשירותים ובתכנים שונים המוצעים באתר ולצורך:

 • שיפור, תפעול ופיתוח האתר לרבות לצורך ניתוח הרגלי צפייה וגלישה שיאפשרו למפעילי האתר לשפר את תכניות ומבנהו של האתר לנוחיות ושימושיות הגולש, ועל מנת להציע לו הצעות, מידע ושירותים מותאמים אישית לצרכיו והעדפותיו או המותאמים לקבוצות עניין העושות שימוש באתר. לרוב, ניתוח המידע הינו סטטיסטי ואינו מזהה את הגולש באופן אישי.
 • פרסום מידע, צריכת שירותים באתר כולל פרסום מודעות באזורים המוקדשים לכך באופן ייעודי.
 • התאמה אישית של מודעות פרסומיות שיוצגו לגולש בעת גלישתו באתר, המותאמות לתחומי העניין הספציפיים של הגולש. מידע זה לרבות פרטים שישאיר הגולש באופן פעיל באתר, יכול וייאסף על ידי מפעילי האתר או על ידי המפרסמים באתר בדרכים שונות לצורך פנייה אישית אל הגולש לצורך פרסום או במקרי הצורך או בהתאם לנדרש על פי כל דין או במקרה ותופר איזו מהוראות תנאי השימוש באתר או מדיניות הפרטיות או כל תנאי אחר המצוין באתר באשר למידע או שירות בו השתמש הגולש או במקרה מחלוקת עם הגולש.
 • איסוף מידע כללי או פרטני ואו ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים אולם באופן שלא יזהה את הגולש באופן אישי.
 • מטרות אחרות שיפורטו במדיניות פרטיות זו או בתנאי שימוש אחרים באתר שיעודכנו מעת לעת.

מערכת האתר מתחייבת לנהוג במידע שנאסף אודות הגולשים בהתאם ובכפוף למגבלות כל דין.

במקרה שבו מפעיל האתר ימכור ו/או יעביר חלק או כל מעסקיו ו/או נכסיו לצד שלישי, או אם מפעיל האתר נרכש (באופן חלקי או מלא) על ידי צד שלישי, או אם מפעיל האתר נכנס להליכי כינוס ו/או פירוק, הוא יהיה רשאי להעביר את המידע ו/או המידע הסטטיסטי לצד שלישי, ללא צורך בקבלת האישור של המשתמשים, כולם או חלקם.

מפעיל האתר רשאי למסור מידע על המשתמשים לצדדים שלישיים הנותנים שירותים למפעיל האתר, וזאת לצורך מתן השירותים למשתמשי האתר ושיפורם. חלק מאותם גורמים עשויים להיות ממוקמים מחוץ לתחומי מדינת ישראל ועל כן המידע עשוי להיות מועבר אל מחוץ לגבולות ישראל, הגם שדין המדינה אליה מועבר ו/או בה מאוחסן המידע מבטיח רמת הגנה הפחותה מרמת ההגנה על מידע הקבועה בדין הישראלי.

פרסומות באתר

מערכת האתר מפעילה מערך פרסומות ותכנים עצמאי ולפיכך המערכת מאפשרת ועשויה לאפשר לצדדים שלישיים אחרים לנהל ולתפעל את מערך הפרסומות באתר ואו מערכי תוכן ושירותים. במסגרת זו יתכן ויצפה הגולש בהצעות שירות, תכנים, מידע או בפרסומות של האתר ו/או של גורמים שלישיים כולל מידע או מודעות שמקורן במפרסמים חיצוניים האוספים מידע אודות הגולש לרבות באמצעות שתילת עוגיות Cookies במחשב הגולש. איסוף מידע זה נעשה בהתאם למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של הגורמים השלישיים ו/או המפרסמים החיצוניים ואינו נוגע למדיניות הפרטיות של האתר. אם הגולש מעוניין למנוע פעילות מעין זו, עליו לפעול באופן פרטני על מנת למנוע איסוף מידע כזה על ידי הגורמים הרלוונטים.

שינויים בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות

מפעילי האתר רשאים לערוך ו/או לשנות מעת לעת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות וזאת ללא צורך במתן הודעה מראש על ביצוע שינוים ו/או עדכונים כאמור. שינויים אלה יכנסו לתקפם מיד עם העלאתם לאתר. כאשר יבוצע שינוי מהותי ויסודי בתנאים הנוגעים לשימוש במידע אישי שנמסר על ידי הגולשים, תפורסם על כך הודעה בדף הבית של האתר.

הואיל והשימוש באתר מתבצע בסביבה מקוונת, הגולש מצהיר בזאת כי הובא לידיעתו כי אין באפשרותנו להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשבים ו/או חשיפת המידע שנאגר, ולפיכך לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בעניין זה בגין כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם לו בעקבות חשיפת המידע האמור.

 סודיות וקנין רוחני

בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים לעיל ולהלן בנושא פרטיות ולהוראות כל דין, כל תקשורת או חומר שיעביר אלינו גולש, או יפרסם באתר, לרבות, בין השאר, נתונים, שאלות, הערות, הצעות וכדומה (להלן: "החומרים") הם בבחינת מידע לא קנייני ולא סודי וכך ננהג בהם. האתר ו/או מי מהצדדים הקשורים אליו רשאים להשתמש בחומרים, לכל מטרה, לרבות, בין השאר, לצורך העתקתם, גילוים, העברתם, פרסומם, שידורם וכיו"ב. זאת ועוד, האתר והצדדים הקשורים אליו, חופשיים להשתמש בכל הרעיונות, המושגים, הידע או הטכניקות אשר יהוו חלק מכל חומר שישלח לאתר מכל סיבה.

לא נישא כלפי הגולש או מי מטעמו באחריות כלשהי לתגובות, לזהות הפונים אליו או לכל תוצאה שתנבע מפרסום החומרים כאמור.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו וכיו"ב, ובכל תוכן הכלול בהם (למעט תכנים המפורסמים על ידי גולשים) הינן של מפעילי האתר, או של צד שלישי, שהרשה למפעילי האתר להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על הגולש ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממפעילי האתר מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין. הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי מפעילי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי הגולש באתר.

העדר אחריות

השימוש של הגולש באתר הוא על אחריותו בלבד. בשום מקרה האתר ו/או מפעיליו לא יהיו אחראים לכל נזק, מכל סוג שהוא, לרבות אך מבלי לגרוע, נזקים ישירים, אגביים, תוצאתיים, עקיפים או עונשיים, או נזקים הנובעים מאובדן רווחים, אובדן נתונים או הפרעה למהלך העסקים ואשר נובעים מהגישה ו/או השימוש באתר ו/או חוסר יכולת לגשת לאתר או להשתמש בו. הגבלת אחריות זו חלה גם על כל נזק או הדבקה בוירוס אשר עלולים לפגוע בציוד המחשבים של הגולש.

אין אנו ערבים ואין אנו מתחייבים שהקבצים הזמינים להורדה מהאתר, ככל שיהיו, יהיו חופשיים מזיהום בוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או קוד אחר שיש לו תכונות פוגעניות או הרסניות.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר ו/או מפעיליו אינם נושאים בכל אחריות ביחס לתכנים המופיעים באתר, לרבות אך לא רק, כתבות, תמונות, מאמרים, סקירות, נתונים, ידיעות, עצות, הערכות, הנחיות ו/או כל מידע אחר בכל פורמט שהוא אשר יועמד לרשות הגולש באתר בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או יהיה קיים בעתיד, בין אם תכנים אלה בבעלות האתר ו/או מפעיליו ובין אם הם בבעלות צד שלישי כלשהו, מהימנותם, תוכנם, דיוקם, אמינותם, זמינותם והשפעתם על המשתמשים באתר ו/או כל צד שלישי הנחשף לתכני האתר בכל דרך אחרת. אין האתר ו/או מפעיליו אחראיים, בכל צורה שהיא, במפורש או מכללא, לגבי תכני האתר והפעולות אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר, שירותים שהגישה אליהם מתאפשרת באמצעות גישה לאתר, לרבות בין השאר, אחריות לאיכות, להתאמה למטרה מסוימת או לאי הפרה ו/או לנזק אשר נגרם או עלול להיגרם בשל פגם ו/או תקלה בתוכנה המפעילה את  האתר או את הגישה לאתר. האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. לאתר אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם, לרבות לכל מוצר ו/או שירות שיוצע למשתמשים בקשר עם התכנים הנ"ל. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה דרך הקישורים באתר.

הגולש פוטר את האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמו מאחריות בגין שימוש בכל מידע שיפורסם כתוכן, ומצהיר כי ידוע לו שמידע זה לא נבחן והאתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לגביו.

שיפוי

הגולש ישפה ויפצה את האתר ו/או מפעיליו, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש ומדיניות פרטיות זו ו/או כתוצאה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה אשר תועלה על ידי צד ג' כלשהו ביחס לתכנים אשר מסר הגולש לפרסום באתר.

דין וסמכות שיפוט

על תנאי שימוש ומדיניות פרטיות זו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל ולבתי המשפט בתל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מתנאים אלו.

העלאת תוכן על ידי גולשים

 • הגולש מצהיר כי הוא האחראי הבלעדי על כל תוכן שיועלה על ידו לאתר ומתחייב כי אין בתכנים המועלים על ידו לאתר, בכדי להפר את חוקי מדינת ישראל ו/או בכלל לרבות חוק הגנת הפרטיות וכן כל חוק ותקנה רלוונטיים אחרים וכי אין בתוכן המועלה משום הפרת זכויות יוצרים או סימן מסחר של צד שלישי כלשהו.
 • כל נזק שיגרם לאתר ו/או למשתמשים כתוצאה מתוכן שהועלה על ידי הגולש, לרבות תוכן המכיל פגיעה בפרטיות ו/או פרסום תוכן פוגעני ו/או לשון הרע ו/או דברי נאצה כלפי צד שלישי כלשהו יהיו באחריותו הבלעדית של הגולש והאתר ומנהליו יהיו פטורים מכל אחריות כלפי צד שלישי כלשהו.
 • בהעלאת התוכן על ידי הגולש לאתר הגולש מאשר ומצהיר כי האמור בתוכן הינו נכון ומדויק, כי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתוכן שנשלח לאתר הן בבעלותו של הגולש או בהרשאה של בעל הזכויות. הגולש הינו האחראי הבלעדי לתכנים שיפורסמו באתר וישפה את האתר ו/או לצד שלישי כלשהו בגין כל נזק שייגרם עקב הפרסום.
 • מובהר בזאת כי בהעלאת התוכן לאתר מאשר הגולש לאתר ומי מטעו הרשאה בלתי חוזרת, ללא תמורה לעשות שימוש בתכנים שהועלו על ידו לצרכי מידע, סטטיסטיקה וניתוח נתונים. המידע יהיה לשימוש מערכת האתר או שיועבר לצדדים שלישיים, אך לא יזהה את הגולשים באופן אישי. הגולש מאשר לאתר לפרסם את התכנים שנשלחו הכול בהתאם לשיקול דעת הבלעדי של מערכת האתר.
 • בכפוף לאמור לעיל, זכויות היוצרים ו/או זכויות קניין רוחני ו/או כל זכות אחרת בתכנים שהועלו על ידי הגולשים, יהיו שייכים לגולש שהעלה את התוכן לאתר.
 • האתר אינו אחראי לתוכן המועלה על ידי גולשים, עם זאת, יפעל האתר, במידת האפשר, לוודא כי התוכן מועלה באופן תקין, לרבות בדיקת דיוקו ואיכותו.
למעלה

מה נוכל לעזור לך למצוא?

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
פרסמו אצלנו >
נגישות